Yönetim Paneli

HyperLink

Teftiş Menüsü
Diğer Sayfalar
 

HyperLink

 
 
Yararlı Linklerİsa Ak Hafta sonu başka bir ilde acilden alınan rapor izne çevrilir mi? 06.04.2012

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Hastalık izni verilmesi başlıklı 7.maddesinin 6 numaralı bendinde;

“Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” Hususları yer almaktadır.

            Buna göre acilden alınan raporun hastalık iznine çevrileceği anlaşılmaktadır.